Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

W naszej szkole:

  • Nauczanie odbywa się w systemie tradycyjnym oraz opartym na metodzie Marii Montessori.
  • Dzieci uczą się klasach 1-6 oraz grupach Montessori.
  • Realizujemy projekty unijne.
  • Zapewniamy indywidualizację kształcenia.
  • Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia.

Strona główna

REKRUTACJA DO KLAS I i GRUP MONTESSORI II POZIOMU

vedukacja-nabor-podstaw

I. Przy przyjęciu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek zgłoszeniowy (w przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły) lub wniosek rekrutacyjny o przyjęcie na wolne miejsca do szkoły (w przypadku kandydata objętego rekrutacją) podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna (do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły lub poprzez system rekrutacji elektronicznej).

2. Akt urodzenia dziecka – do wglądu.

3. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, np. dowód osobisty rodzica/ prawnego opiekuna.

II.  Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej i do grup Montessori II poziomu Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori prowadzonej przez gminę Lublin przyjmuje się:
a) na podstawie zgłoszenia (wniosku zgłoszeniowego) złożonego przez rodziców/ opiekunów prawnych, z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód szkoły określony jest w Uchwale Rady Miasta Lublin
nr 990/XXXIX/2014 z dnia 13 marca 2014 r.

b) na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodziców/opiekunów prawnych – kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, a kandydat spełnia ustalone kryteria zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.

2. Rekrutacja do klasy pierwszej i do grup Montessori II poziomu Szkoły Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori w Lublinie odbywać się może z wykorzystaniem systemu informatycznego.

3. Po uruchomieniu w informatycznym systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych oraz możliwości wypełniania i rejestracji zgłoszeń w systemie rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie, wypełniają wniosek zgłoszeniowy, generują, drukują i składają w sekretariacie szkoły. Komisja rekrutacyjna weryfikuje złożony wniosek zgłoszeniowy i zatwierdza w systemie.

4. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić postępowania opisanego w punkcie 3, może wniosek zgłoszeniowy wygenerować w szkole, korzystając z pomocy członka komisji rekrutacyjnej.

5. W przypadku wolnych miejsc szkoła rozpoczyna postępowanie rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej i do grup Montessori II poziomu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W systemie rekrutacji kandydat może dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół w kolejności od najbardziej preferowanej.

6. Po uruchomieniu w informatycznym systemie rekrutacyjnym możliwości wypełniania i rejestracji wniosku rekrutacyjnego rodzice/ opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie, wypełniają wniosek, generują go, drukują i składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

7. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić postępowania opisanego w punkcie 6, może wniosek wygenerować w szkole, korzystając z pomocy członka komisji rekrutacyjnej.

8. Przy postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej:

1) W szkole lub oddziale przedszkolnym uczy się rodzeństwo kandydata- 4 pkt
2) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole – 4 pkt
3) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do pobliskich przeszkoli – 3 pkt
4) Rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami szkoły – 2 pkt
5) Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują na terenie miasta Lublina- 2 pkt
6) Kandydat zameldowany na terenie miasta Lublin – 1 pkt

9. Przy postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia ucznia do grup Montessori II poziomu:

1) Kandydat uczęszczał do przedszkola Montessori 3 lata – 6 pkt, 2 lata – 4 pkt, 1 rok – 2 pkt
2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do grup Montessori w szkole – 4 pkt
3) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola Montessori – 3 pkt
4) Rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami szkolnych grup Montessori – 2 pkt
5) Kandydat zameldowany na terenie miasta Lublin – 1 pkt

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku rekrutacyjnym.

11. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów o przyjęciu do szkoły decyduje wynik losowania dokonany przez system informatyczny.

12. Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacje o liczbie wolnych miejsc (jeżeli takie są po zakończeniu tego etapu rekrutacji).

13. Listy kandydatów podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

14. Rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzają wolę podjęcia nauki w klasie I i w grupach Montessori II poziomu poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wygenerowanego z systemu rekrutacji, pobranego ze strony www szkoły lub z sekretariatu szkoły Potwierdzenia woli zapisania ucznia do szkoły.

15. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/ opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

16. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

17. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

18. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W przypadku zastrzeżeń co do rozstrzygnięcia dyrektora rodzic/prawny opiekun może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

19. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

20. Postępowanie uzupełniające kończy się nie później niż 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na rok szkolny 2015/ 2016

Rodzaj czynności

Termin
 1.  Uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacyjnego:
wypełniania i rejestracja wniosków zgłoszeniowych w systemie – rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,
- wygenerowanie wniosku zgłoszeniowego z systemu, wydrukowanie i złożenie
w sekretariacie szkoły-
rodzice/ opiekunowie prawni.
Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić w/w postępowania, może wniosek zgłoszeniowy wygenerować w szkole, korzystając z pomocy członka komisji rekrutacyjnej,

- weryfikacja złożonych wniosków zgłoszeniowych, wprowadzenie do systemu
i zatwierdzenie
- członek komisji rekrutacyjnej.

                                                                                              
16-31 marca   2015r.
do godz. 15.00
2. Weryfikacja braku zgłoszeń uczniów objętych obowiązkiem szkolnym w klasie pierwszej
w roku szkolnym 2015/ 16, mieszkających w obwodzie szkoły, weryfikacja oświadczeń –
pracownik szkoły.
1-23
kwietnia 2015r.
3. Złożenie projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rok 2015/16
po wcześniejszym uzgodnieniu.
24-30 kwietnia 2015
4. Zatwierdzenie arkuszy organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2015/16 do 15 maja 2015r
5. Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca:
wypełniania i rejestracja wniosków rekrutacyjnych w systemie – rodzice/ opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego poza obwodem wybranej szkoły,
wygenerowanie wniosku rekrutacyjnego z systemu, wydrukowanie i złożenie
w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
- rodzice/ opiekunowie prawni.
Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić w/w postępowania, może wniosek rekrutacyjny wygenerować w szkole, korzystając z pomocy członka komisji rekrutacyjnej.
od 18 maja 2015 r.
do 28 maja 2015 r.

do godz. 15.00
6. Weryfikacja złożonych wniosków – komisja rekrutacyjna 29 maja 2015
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2015r. godz.10.00
8. Weryfikacja liczby miejsc, na które prowadzona jest rekrutacja:
– potwierdzenie chęci uczęszczania w szkole obwodowej dziecka, które nie spełniło kryteriów żadnej
z wybranych szkół – złożenie Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej
przez rodzica/ opiekuna prawnego- potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji, pobranego ze strony internetowej lub Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły.
1-3 czerwca
2015 r.
do godz. 15.00
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2015r.godz.10.00
Uruchomienie procedury odwoławczej
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 12 czerwca 2015r.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 17 czerwca 2015r.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 24 czerwca 2015r.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 1 lipca 2015 r.
Opublikowanie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 2 lipca 2015 r.
Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w poszczególnych szkołach prowadzą komisje rekrutacyjne zgodnie z procedurą rekrutacji. od 3 lipca 2015 r.
do 31 sierpnia 2015r.

baner_vulcan_1


OGŁOSZENIA

Dnia 1 kwietnia odbędzie się sprawdzian klas 6. Tego dnia uczniowie klas 1-5 i grup Montessori
nie mają zajęć dydaktycznych. Zapewniona jest opieka świetlicy szkolnej.

2,3 i 7 kwietnia 2015 roku to wiosenna przerwa świąteczna. W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

                       zdjecie

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy
i nadziei, czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Wielkanoc przyniosła radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość,
by stała się źródłem wzmacniania ducha.

W imieniu społeczności szkolnej
Dyrektor szkoły
Jolanta Chotkowska

warsztaty 3a

  Turniej mitologiczny klas 5
Mitologia,1
Mitologia,2Mitologia,3Mitologia,4

 

 

 

Mitologia,5Mitologia,6Mitologia,7Mitologia,8

 

 

 

2c.Warsztaty

 

 Mam talent
11 marca odbyła się prezentacja możliwości artystycznych naszych uczniów.

  Mam talent,1mam talent,2mam talent,3mam talent,4

 

 

 

Mam talent,5Mam talent,6mam talent,7Mam talent,8

 

 

 

 

 Festiwal wierszy Jana Brzechwy
Uczniowie klas 1-3 oraz grup Montessori III poziomu uczestniczyli w spotkaniu W magicznym świecie Jana Brzechwy.

BRZECHWA,1 BRZECHWA,2Brzechwa,3Brzechwa,4

 

 

 

Brzechwa,5Brzechwa,6Brzechwa,7Brzechwa,8

 

 

 

 

Brzechwa,9Brzechwa 10Brzechwa,11Brzechwa,12

 

Dyplom MEN

WarsztatyM11

 Zacznij grać w siatkówkę!
Siatkówka to świetna zabawa. Przekonaj się sam i rozpocznij treningi.
Może i twoja drużyna będzie brała udział w turniejach, zdobywając puchary i medale. Wszystko zależy od ciebie i twoich kolegów. A może zostaniesz gwiazdą siatkówki jak Bartosz Kurek czy Mariusz Wlazły. Masz taką możliwość w szkole.
W naszej szkole są dwie siatkarskie klasy profilowane (na poziomie klas IV i V). Chłopcy objęci programem mają dodatkowe 6 godzin zajęć sportowych. W ciągu roku szkolnego biorą udział w kilku turniejach siatkówki. Podczas letniej i zimowej przerwy w nauce, uczniowie uczestniczą w siatkarskich obozach sportowych.

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Dnia 14 stycznia 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Uroczystość podpisania aktów inauguracyjnych odbyła się w lubelskim Ratuszu z udziałem zaproszonych do programu dyrektorów szkół, przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej
oraz Prezydenta Miasta Lublin p. Krzysztofa Żuka. Zadaniem Akademii jest współpraca i wsparcie szkół podstawowych w celu poprawy systemu kształcenia i wyszkolenia. W środowym spotkaniu uczestniczyło wielu znakomitych gości m.in. Marcin Prus, 4-krotny mistrz Polski z Mostostalem Azoty Kędzierzyn-Koźle, wielokrotny reprezentant kraju w siatkówce, w tym dwukrotny mistrz Europy juniorów, a obecnie ambasador Akademii Piłki Siatkowej,Waldemar Wspaniały, szef projektu S.O.S., członek zarządu PZPS i były trener męskiej reprezentacji Polski, Tomasz Wójtowicz, ambasador Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.
Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy spotkania przenieśli się do hali MOSiR, gdzie Marcin Prus poprowadził małe „siatkarskie show” dla uczestników spotkania oraz trening pokazowy. Zaproszeni zostali wszyscy uczniowie biorący udział w Akademii. Kilkaset dzieci miało okazję nie tylko porozmawiać z byłym reprezentantem naszego kraju, ale także brać czynny udział w zajęciach sportowych.

AkademiaSOS.1 Akademia SOS.2Akademia SOS.3AkademiaSOS.4

PCK.pokaz

Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży

Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania
na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=14457

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jasełka szkolne

jasełka.1jasełka.2jasełka.3jasełka.4

 

 

 

 

 

sport szkolny

 Link do strony: http://www.sportszkolny.lublin.eu

Link do filmu promującego klasy sportowe i profilowane: https://www.youtube.com/watch?v=qbOkNWjnxFE&feature=youtu.be

M7

 

Akcja