WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Szanowni Państwo

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389) informuję, że w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, od 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 roku będą wykorzystywane metody i techniki edukacji zdalnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Sposób prowadzenia zajęć:
W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji ustalonych przez wychowawcę klasy. Nauczyciele monitorować będą pracę dzieci, udzielać bieżącej informacji zwrotnej, konsultować realizację przydzielonych treści i zakres tych treści.
Forma pracy dzieci sześcioletnich jest kontynuowana w dotychczasowej formie stacjonarnej na terenie szkoły.
Komunikacja:
Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, platformy SP27, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej.
Koordynatorem zadań w każdej klasie jest wychowawca klasy i z nim w pierwszej kolejności powinni kontaktować się uczniowie i rodzice.
Przekazywanie zadań:
Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli w dni nauki. Nauczyciele będą gotowi do konsultacji na platformie SP27 każdego dnia w godzinach dotychczasowej pracy ( plan lekcji).
Nauczyciele, za pomocą łączy internetowych, monitorować będą realizację zadań i udzielać informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel.
Planowanie pracy
Ważne jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym. Każdy uczeń niech opracuje swój plan dnia, który będzie uwzględniał jego potrzeby i predyspozycje. W tym planie musi uwzględnić czas na naukę, odpoczynek, kontakty z rówieśnikami (telefoniczne, internetowe), rozwój zainteresowań, aktywność fizyczną. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych. Dla najmłodszych dzieci przydatna może być klepsydra lub kuchenny minutnik.
Zajęcia ze specjalistami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna )
Nauczyciele realizujący wsparcie uczniów z orzeczeniami, nauczaniem indywidualnym realizują dotychczasową formę pracy z uczniem. Nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog) realizują dotychczasowy ustalony z uczniami i rodzicami plan zajęć.
Szanowni Państwo,
Dołożymy wszelkich starań, aby to zadanie, jakim jest nauczanie zdalne, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające.
Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz organizowania sobie dnia pracy. To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach. W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
                                                                 Z poważaniem
                                                               Dyrektor szkoły
                                                                Wojciech Josicz
Uczniowie klas 4-8 realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem zajęć wykorzystując Platformę edukacyjną szkoły (https://sp27.szkola-lublin.eu/)

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme