WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół od 7 roku ŻYCIA.
Wnioskodawca: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium. Termin składania
wniosków: do 15 września danego roku szkolnego, zaś w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15
października danego roku szkolnego.
Kryteria przyznania świadczenia: zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin, bycie uczniem/słuchaczem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.
Okres przyznania świadczenia: nie krócej niż na miesiąc i nie dłużej niż na 10 miesięcy.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2020.1327 ze zm.) oraz uchwała nr 1122/XLII/
2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady
Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2014
roku poz. 2572)
Tryb przyznania świadczenia: Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Lublin w
trybie decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia wniosku: w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin – szkoła, do której uczęszcza uczeń.
NIE SĄ POTRZEBNE INNE ZAŚWIADCZENIA
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce zamieszczonej po prawej stronie „Karta informacyjna: bip.lublin.eu”

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme