WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Rowerowa Wiosna 2018 – zaproszenie

PRZYJEŻDŻAJ… ZBIERAJ NAKLEJKI!  

Zasady kampanii są proste, a zabawa trwa pełen miesiąc. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły w maju na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach otrzymuje dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowej Wiosny. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii nagrody dla aktywnych uczniów i uczennic oraz dla klas.

Dwie najbardziej rowerowe szkoły otrzymają zadaszone parkingi rowerowe (w kategorii szkoła mała i szkoła duża).

Najlepsze klasy, w każdej ze szkół – otrzymają grupowe wejściówki na obiekty sportowe i do instytucji kultury, ufundowane przez partnerów Kampanii, a najlepsi uczniowie oraz uczennice nagrody specjalne – plecaki sportowe.

Główne cele: 

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do jazdy rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły, w tym jako dawka codziennego ruchu poprawiająca zdrowie i zwiększająca odporność na choroby;
 • Nauka bezpiecznych zachowań na drodze poprzez regularne poruszanie się na rowerze i ćwiczenie umiejętności jazdy; 
 • Kształtowanie postaw ekologicznych, rozumienie roli i znaczenia roweru jako przyjaznego dla otoczenia środka transportu;

Harmonogram:

Termin Kampanii to miesiąc maj, w dniach od 7 do 30 maja (18 dni szkolnych).

Termin promocji kampanii – do końca kwietnia

7 – 30 maja – przebieg akcji w szkołach, przekazanie dokumentacji ze szkół od nauczycieli – koordynatorów do Organizatora

17 czerwca – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie Kampanii
Rekrutacja szkół:
Głównym odbiorcą akcji są szkoły podstawowe i klasy 4-7, ale też pracownicy szkoły.

Szkolni koordynatorzy to  Małgorzata Kulpińska i Marek Rędzia.

Materiały Kampanii:
-broszura dla rodziców (4 str. A5) o zasadach akcji, korzyściach z jazdy rowerem, przygotowaniu dziecka do jazdy, wydarzeniach Rowerowej Wiosny, kontakt itd.;
-dziennik dla każdego ucznia i uczennicy, z miejscem na naklejki na każdy dzień;
-małe naklejki do wklejania na plakaty dla szkół i do dzienniczków uczniów;
-dzienniki rowerowej obecności;
– filmy promujące kampanię „Rowerowa Wiosna” (połowa kwietnia).
Przebieg akcji:
Kampania ma bardzo proste, jasne zasady gry – zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:
1.
dwie najbardziej rowerowe w Kampanii szkoły w Lublinie otrzymają zadaszone parkingi rowerowe (w kategorii mała szkoła i duża szkoła),
2.
najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do centrów sportu i kultury itp.,
3.
najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – upominki rowerowe (plecaki sportowe),
4.
nagrody upominki – dla każdego aktywnego uczestnika/uczestniczki Kampanii

O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów z klas 4-7 w danej szkole lub klasie.

 • szkolni koordynatorzy przekazują rodzicom (przez uczniów) broszury informacyjne, zaś wychowawcom zgłoszonych klas – dzienniczki dla uczniów i dziennik rowerowej obecności, wieszają w widocznym miejscu w szkole plakat rowerowej aktywności klas oraz zamieszczają informacje dotyczące kampanii na stronie internetowej szkoły i na profilu FB;
 • szkolny koordynator zorganizuje również szkolny apel w czerwcu na którym zostaną uroczyście wręczone nagrody aktywnym uczniom, dostarczone przez organizatora;
 • każdego dnia na pierwszej lekcji uczniowie, którzy przyjechali rowerem lub w inny dopuszczony sposób, pobierają od nauczyciela 2 naklejki – jedną wklejają do dzienniczka a drugą na plakat ogólny umieszczony na korytarzu;
 • nauczyciel każdego dnia na pierwszej lekcji sprawdza obecność w dzienniku rowerowej obecności;
 • skany dzienników rowerowej obecności trafiają od szkolnego koordynatora do organizatora 18 maja, oraz 30 maja – skany dzienników w wersji ostatecznej;
 • szkolny koordynator będzie przekazywał zdjęcia z przebiegu akcji do organizatora;

  Wręczenie nagród
  Wręczenie głównych nagród tj. dla najbardziej rowerowych szkół w Kampanii (zadaszone parkingi rowerowe) i dla najbardziej aktywnych klas w szkołach odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia Kampanii na EkoPikniku 17 czerwca (niedziela), na Słonecznym Wrotkowie;

Wręczenie nagród indywidualnych oraz pozostałych nagród grupowych dla najaktywniejszych klas odbędzie się podczas apeli w szkołach;

Organizatorem akcji jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy z Urzędem Miasta Lublin (Biuro Partycypacji Społecznej).

Kontakt: Koordynator kampanii Rowerowa Wiosna

Michał Wolny – Porozumienie Rowerowe

tel. 81 743-71-04 lub 8888-44-666

e-mail: michal@ekolublin.pl

www.loverowy.lublin.eu

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWA WIOSNA

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 1. Kampania adresowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych i oraz pracowników w/w. placówek z terenu miasta Lublin
 2. Kampania organizowana jest przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka (zwane dalej Organizatorem) w partnerstwie z Miastem Lublin.
 3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej w mieście.
 4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym.
 5. O wyniku klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej klasie.
 6. Kampania adresowana jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i pracowników tych placówek.
 7. Najbardziej rowerowa szkoła to placówka o najlepszej frekwencji rowerowej w kampanii liczba przyjazdów uczniów do szkoły w maju podzielona przez ilość wszystkich uczniów szkoły

Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

 • dwie najbardziej rowerowe szkoły w Lublinie otrzymają wiatę rowerową,
 • najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do instytucji kultury i sportu,
 • najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – plecaki sportowe.

HARMONOGRAM KAMPANII 
8.
Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego koordynatora do dnia 20 marca br. oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

9.Zarejestrowane szkoły otrzymają do dnia 28 kwietnia 2017 r. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe. 

10.W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach) do szkoły w dniach od 7 do 30 maja 2018 r.

11.Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, przy sprawdzaniu obecności na pierwszej lekcji. 

12.Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje danego dnia dwie naklejki.

13.Uczestnicy przyklejają naklejkę w książeczce rowerowej, na plakat klasowy.

14.Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym.
15. Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:
a) przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do 28 kwietnia 2017 r.,
b) przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas zgłoszonych do Kampanii – do dnia 28 kwietnia 2017r.,
c) zawieszenia w holu szkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 28 kwietnia 2017r.,
d) umieszczenia na szkolnej stronie internetowej i w mediach społecznościach należących do placówki przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,
e) przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2017 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2017 w formie pliku Arkusza Kalkulacyjnego na adres: rowerowymaj@lublin.eu
f
) zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora,
g) Poprawne wprowadzanie przyjazdów uczniów w elektronicznym klasowym dzienniku rowerowym,
h) Przekazania listy uczniów z placówki biorącej udział w kampanii Rowerowy Maj, przed jej rozpoczęciem
i) Wypełnienia ankiety podsumowującej przez szkolnego koordynatora Kampanii, do 15.06.2018
16.
Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: RowerowaWiosna.Lublin.eu oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.
17.
Nagrody zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
18.
Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.

Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie: tutaj

RowerowaWiosna.Lublin.eu

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme