WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

REKRUTACJA DO KLAS I i GRUP MONTESSORI II POZIOMU

vedukacja-nabor-podstaw

I. Przy przyjęciu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek zgłoszeniowy (w przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły) lub wniosek rekrutacyjny o przyjęcie na wolne miejsca do szkoły (w przypadku kandydata objętego rekrutacją) podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna (do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły lub poprzez system rekrutacji elektronicznej).

2. Akt urodzenia dziecka – do wglądu.

3. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, np. dowód osobisty rodzica/ prawnego opiekuna.

Zasady rekrutacji do klas I i grup Montessori II poziomu

Przy postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej:

1) W szkole lub oddziale przedszkolnym uczy się rodzeństwo kandydata- 4 pkt
2) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole – 4 pkt
3) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do pobliskich przeszkoli – 3 pkt
4) Rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami szkoły – 2 pkt
5) Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują na terenie miasta Lublina- 2 pkt
6) Kandydat zameldowany na terenie miasta Lublin – 1 pkt

Przy postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia ucznia do grup Montessori II poziomu:

1) Kandydat uczęszczał do przedszkola Montessori 3 lata – 6 pkt, 2 lata – 4 pkt, 1 rok – 2 pkt
2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do grup Montessori w szkole – 4 pkt
3) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola Montessori – 3 pkt
4) Rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami szkolnych grup Montessori – 2 pkt
5) Kandydat zameldowany na terenie miasta Lublin – 1 pkt

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na rok szkolny 2015/ 2016

Rodzaj czynności Termin
 1.  Uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacyjnego:
wypełniania i rejestracja wniosków zgłoszeniowych w systemie – rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,
wygenerowanie wniosku zgłoszeniowego z systemu, wydrukowanie i złożenie
w sekretariacie szkoły-
rodzice/ opiekunowie prawni.
Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić w/w postępowania, może wniosek zgłoszeniowy wygenerować w szkole, korzystając z pomocy członka komisji rekrutacyjnej,
weryfikacja złożonych wniosków zgłoszeniowych, wprowadzenie do systemu
i zatwierdzenie
– członek komisji rekrutacyjnej.
16-31 marca   2015r.
do godz. 15.00
2. Weryfikacja braku zgłoszeń uczniów objętych obowiązkiem szkolnym w klasie pierwszej
w roku szkolnym 2015/ 16, mieszkających w obwodzie szkoły, weryfikacja oświadczeń –
pracownik szkoły.
1-23
kwietnia 2015r.
3. Złożenie projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rok 2015/16
po wcześniejszym uzgodnieniu.
24-30 kwietnia 2015
4. Zatwierdzenie arkuszy organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2015/16 do 15 maja 2015r
5. Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca:
wypełniania i rejestracja wniosków rekrutacyjnych w systemie – rodzice/ opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego poza obwodem wybranej szkoły,
wygenerowanie wniosku rekrutacyjnego z systemu, wydrukowanie i złożenie
w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
– rodzice/ opiekunowie prawni.
Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić w/w postępowania, może wniosek rekrutacyjny wygenerować w szkole, korzystając z pomocy członka komisji rekrutacyjnej.
od 18 maja 2015 r.
do 28 maja 2015 r.
do godz. 15.00
6. Weryfikacja złożonych wniosków – komisja rekrutacyjna 29 maja 2015
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2015r. godz.10.00
8. Weryfikacja liczby miejsc, na które prowadzona jest rekrutacja:
– potwierdzenie chęci uczęszczania w szkole obwodowej dziecka, które nie spełniło kryteriów żadnej
z wybranych szkół – złożenie Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej
przez rodzica/ opiekuna prawnego- potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji, pobranego ze strony internetowej lub Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły.
1-3 czerwca
2015 r.
do godz. 15.00
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2015r.godz.10.00
Uruchomienie procedury odwoławczej
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 12 czerwca 2015r.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 17 czerwca 2015r.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 24 czerwca 2015r.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 1 lipca 2015 r.
Opublikowanie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 2 lipca 2015 r.
Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w poszczególnych szkołach prowadzą komisje rekrutacyjne zgodnie z procedurą rekrutacji. od 3 lipca 2015 r.
do 31 sierpnia 2015r.

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme