WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom. Odbywa się ona zgodnie z procedurą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 27 im. MARII MONTESSORI w LUBLINIE

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228 z 7 maja 2013 r. poz. 532).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 1 września 2014 r. poz.1157).
3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r. poz.199).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 1113).
5. Ustawa o Systemie Oświaty. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 357).
6. Ustawa o Systemie Oświaty. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 35).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 31 grudnia 2014 r. poz. 1993).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 29 października 2013 r. poz. 1257).
10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2 września 2014 r. poz. 1170).
Stan prawny na dzień 27.04.2016 r.

I. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w następujących przypadkach:
1. Uczeń posiada
– opinię poradni, która zawiera stwierdzenie istnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych,
np. trudności w uczeniu się, szczególne uzdolnienia,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną,
– orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
– orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Uczeń
– ma niepowodzenia edukacyjne (odzwierciedla je dokumentacja przebiegu nauczania),
– jest zaniedbany środowiskowo ze względu na sytuację bytową ucznia i jego rodziny, kontakty środowiskowe, sposób spędzania czasu wolnego,
– ma zaburzenia komunikacji językowej,
– ma chorobę przewlekłą (posiada zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
– przeżywa(ł) sytuację kryzysową lub traumatyczną,
– ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem się za granicą,
– jest zagrożony niedostosowaniem społecznym,
– jest niedostosowany społecznie.

III. Procedura
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów jest udzielana podczas bieżącej pracy nauczyciela
z uczniem w formie:

– zajęć wspierających,
– zajęć rozwijających uzdolnienia,
– zajęć rewalidacyjnych,
– zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej, o charakterze terapeutycznym
z psychologiem),
– porad i konsultacji,
– warsztatów.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna nauczycielom i rodzicom uczniów jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest na wniosek:
– rodzica/prawnego opiekuna ucznia,
– ucznia,
– dyrektora szkoły,
– nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
– pomocy nauczyciela,
– poradni,
– kuratora sądowego,
– asystenta rodziny,
– pracownika socjalnego,
– asystenta edukacji romskiej,
– higienistki szkolnej.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, w tym specjalistyczna uczniom i ich rodzicom
/prawnym opiekunom udzielana jest we współpracy z:
a) rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka,
b) dyrektorem szkoły,
c) wychowawcą klasy, nauczycielami uczącymi dziecko,
d) instytucjami pracującymi na rzecz dzieci, placówkami wspomagającymi pracę szkoły, w tym
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Lublinie.
5. Nauczyciele zatrudnieni w szkole udzielają uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej natychmiast, gdy zajdzie taka potrzeba, w trakcie bieżącej pracy,
6. Wychowawca informuje innych nauczycieli uczących dziecko oraz specjalistów zatrudnionych
w szkole o sytuacji ucznia, jeśli uzna to za potrzebne.
7. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole informują wychowawcę o sytuacji ucznia, jeśli uznają to za potrzebne. Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
8. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczona jest pomoc specjalistyczna (pedagoga, psychologa, logopedy).
9. Pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkole udzielana
jest zgodnie z zakresem czynności i uprawnień przydzielonym przez dyrektora szkoły.
10. Specjaliści zatrudnieni w szkole kwalifikują ucznia do odpowiedniej formy pomocy, w zależności od problemu dziecka. Objęcie uczniów specjalistyczną pomocą (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną) odbywa się w kolejności zgłoszeń i w miarę posiadanych miejsc.
11. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się po stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb. W przypadku zaburzeń komunikacji językowej udzielana jest po przeprowadzeniu przesiewowych badań mowy u uczniów rozpoczynających naukę
w klasie pierwszej oraz sześciolatków w grupach Montessori. W wyjątkowych przypadkach, pomocy udziela się w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
12. W przypadku uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie nie zgłoszą się na spotkanie ze specjalistą
w wyznaczonym terminie, pomoc specjalistyczna udzielana będzie w późniejszym czasie w miarę wolnych miejsc.
13. Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.
14. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do niewyrażenia zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
15. Udzielając uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się zalecenia zawarte
w orzeczeniach lub opiniach.
16. W przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną:
16.1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo zwrócić się z pisemną prośbą
do dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną syna/córki.
16.2. Dyrektor szkoły powołuje zespół złożony z nauczycieli oraz specjalistów. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia
z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

Zespół analizuje orzeczenie, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia oraz opracowuje dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
nie dłużej jednak niż na dany etap edukacyjny.
Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowuje się w terminie:
a) do dnia 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w szkole,
b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
c) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program, w przypadku,
gdy dziecko lub uczeń kontynuuje kształcenie w szkole.
17. Dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Są one uwzględniane
w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET).

17.1. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) podpisują członkowie
zespołu i rodzice/opiekunowie prawni.
18. Spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów odbywają się w miarę potrzeb.
Nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi. W miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

Opracowanie:
Alicja Nagrodzka  – psycholog szkolny
Ewa Pieniężna  – logopeda szkolny

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme