WAŻNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

>KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ<<

 

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania wniosków:
– klasy I-III oraz grupy Montessori od 14.04 do 10.06.2023r.
– wnioski uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 14.04- 16.08.2023r.

KLIKNIJ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY<<

___________________________________________________________

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2023 wynosi 14 x 4,50zł = 63,00zł

Ze względu na zakończenie roku opłaty za obiady czerwcowe 6-latków należy uiścić wyjątkowo do 10.06.2023. Ewentualne nadpłaty zwrócone będą na koniec czerwca.

ZAPISY NA OBIADY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania umów:
– klasy I-VIII oraz grupy Montessori od 10.05 do 30.06.2023r.
– umowy uczniów oraz 6-latków, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 10.05- 16.08.2023r.

Umowy korzystania z obiadów 2023/2024 wraz z umowami o kartę zbliżeniową dostępne są w zakładce Stołówka oraz  w wejściu głównym szkoły przy ulicy Kresowej 7.

Klasy tradycyjne

 I ETAP EDUKACYJNY (klasy I –  III)

Charakterystyczną cechą młodszego wieku szkolnego są znaczące zmiany rozwojowe, zwłaszcza procesów poznawczych dzieci, a więc spostrzeżeń, wyobraźni, pamięci, mowy i myślenia Jest to okres szczególnej wrażliwości, plastyczności psychiki, chłonności intelektu i podatności na oddziaływania pedagogiczne.

W naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym, klasy młodsze to: IA, IB,  IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC.

Już od pierwszych dni nauki, we wrześniu, dzieci są otoczone życzliwością i wszechstronną pomocą nauczycieli i wychowawców naszej szkoły. Dokładamy starań, aby dzieci czuły się bezpieczne, dbamy o ich właściwy, wszechstronny rozwój i kompetentne nauczanie. Staramy się, by rodzice otrzymywali od nas wsparcie w procesie wychowawczym. Uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki. Nasze klasy są kolorowe, dobrze wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne.

W naszych klasach są komputery, telewizory, odbiorniki DVD i magnetowidy. Uczniowie mogą w swoich klasach zostawiać podręczniki i przybory szkolne, by ich plecaki nie musiały być narażone na duże obciążenie każdego dnia.

W kształceniu wykorzystujemy m. in.:

  • Techniki C. Freineta i elementy dramy
  • Metody aktywizujące
  • Pomoce dydaktyczne np. zestawy kontrolne PUS (Pomyśl, Ułóż, Sprawdź)
  • Krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne, zadania o podwyższonym stopniu trudności
  • Różnorodne sposoby efektywności uczenia się
  • Elementy programu Bezpieczna szkoła
  • Programy profilaktyczne np. Spójrz inaczej
  • Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom

Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych oraz uroczystości szkolne. W sposób szczególny celebrujemy najważniejsze święta: Pasowanie na ucznia, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet. Dbamy o przekazywanie tradycji i obrzędów polskich Świąt: Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Dzieci uczestniczą w powitaniu wiosny, jasełkach, andrzejkach i mikołajkach.
Zajęcia edukacyjne odbywają się nie tylko na terenie szkoły. Organizujemy wycieczki klasowe (turystyczno – krajoznawcze, przedmiotowe, integracyjne). Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, spotkaniach z muzyką, projekcjach filmowych, lekcjach muzealnych.

Uczymy, jak spędzać wolny czas, jak się bawić, jak rozwijać swoje zdolności i zainteresowania (zawody sportowe, zabawy taneczne, konkursy).

Kolejny ETAP EDUKACYJNY

Na tym etapie edukacyjnym są to klasy: IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIa, VIb, VIc, VId, VIeM, VIfM, VIIa, VIIb,
VIIc, VIId, VIIeM, VIIfM, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIeM.

1 września czwartoklasiści po raz pierwszy rozpoczynają rok szkolny w grupie starszych uczniów. Poznają nowego wychowawcę i salę, którą od tej pory będą się opiekować a także nieznaną dotąd część szkoły, w której będą się uczyć. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego organizowane są spotkania wychowawców klas III i przyszłych opiekunów klas IV. Nowi wychowawcy wprowadzani są w problemy i atmosferę pracy w zespole klasowym. Realizując programy nauczania z poszczególnych przedmiotów poszukują niestandardowych metod w przekazywaniu wiadomości i motywowaniu ucznia do pracy. Dzięki temu dzieci zdobywają gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wszystkich przedmiotów.

Uczniowie korzystają z pracowni informatycznej z dostępem do Internetu, komputeryzowanej biblioteki z centrum multimedialnym wyposażonym w stanowiska komputerowe dla dzieci, z sali gimnastycznej, stołówki.

Praca odbywa się w jednozmianowym systemie lekcyjnym.
Obowiązkowe zajęcia kończą się o godz.15.10.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach licznych bezpłatnych kół zainteresowań, np. teatralnego, recytatorskiego, historycznego, matematycznego, informatycznego, plastycznego, wokalnego. Korzystają też z pomocy i inspiracji nauczycieli przy przygotowywaniu się do różnorodnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki temu odnoszą sukcesy, np. w konkursie historycznym, matematycznym, języka angielskiego, BRD. Od wielu lat regularnie uczestniczą w konkursie Kangur europejski.

Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują uczniów do zawodów sportowych. Reprezentanci indywidualni oraz drużyny osiągają znakomite rezultaty i zajmują wysokie lokaty w turniejach piłki nożnej dziewcząt i chłopców, tenisa stołowego oraz w innych zawodach.

Dla uczniów mających problemy z nauką organizowane są zajęcia wyrównywania wiedzy, indywidualna praca ze studentami wolontariuszami, bezpłatne konsultacje nauczycieli. Wobec uczniów stosuje się indywidualizację wymagań.

Uczniowie będący w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej mogą liczyć na wsparcie i wyrozumiałość wychowawców, na pomoc psychologa i pedagoga szkolnego.

Tradycją klas starszych są konkursy międzyklasowe – konkurs baśni dla klas IV i turniej mitologiczny w klasach V. Wywołują one zawsze dużo emocji.

Nauczyciele organizują wiele wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wycieczki przedmiotowe, zajęcia muzealne, wyjścia do kina, teatru, filharmonii, galerii. W czasie ferii zimowych i wakacji uczniowie mogą brać udział w przygotowanych dla nich zajęciach w szkole.
Nauczyciele wspólnie z uczniami angażują się w akcje charytatywne. Na terenie szkoły prężnie działa koło Caritas.
W szkole uroczyście obchodzone są święta państwowe: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja. Do tradycji należy Święto Szkoły, uroczyste powitanie roku szkolnego oraz uroczyste pożegnanie absolwentów.
Wszyscy nauczyciele dbają o emocjonalne i fizyczne bezpieczeństwo swoich uczniów. Realizują programy profilaktyczne eliminujące agresję i uzależnienia.
Wychowawcy poszukują niekonwencjonalnych form współpracy z rodzicami. Dążą do tego, aby absolwent szkoły był człowiekiem odpowiedzialnym, świadomym swoich mocnych stron, umiał poradzić sobie w trudnych sytuacjach, z którymi spotka się w dalszych etapach kształcenia.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme