REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublina

Zarządzenie ws. harmonogramu rekrutacji

Uchwała w spr. ustalenia kryteriów

Zarządzenie ws. wzoru wniosku

Informacje dla ósmoklasistów

W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 23 do 25 maja (wtorek – czwartek).

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
23 maja (wtorek) język polski 900 120 minut
24 maja (środa) matematyka 900 100 minut
25 maja (czwartek) język obcy nowożytny 900 90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:
• o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
• o 50 minut – w przypadku matematyki,
• o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów w latach 2021-2023: tutaj
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: tutaj


INFORMATORY O WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH

 

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych można znaleźć klikając w poniższy link:

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ INFORMATORY

 

 

Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori: Procedura-egzaminu-klas-VIII

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w np. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
6) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
a) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
b) cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia
zrozumienie czytanego tekstu.

Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r.

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r.
Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

W przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme