WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

Informacja dyrektora w sprawie nauczania na odległość

Szanowni Państwo,
na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będąwykorzystywane metody i techniki kształcenia no odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Sposób prowadzenia zajęć
W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji ustalonych przez wychowawcę klasy. Nauczyciele monitorować będą pracę dzieci, udzielać bieżącej informacji zwrotnej, konsultować realizację przydzielonych treści i zakres tych treści.

Specjalnie na potrzeby realizacji nauczania na odległość została utworzona strona http://platforma.sp27.lublin.eu

Na tej stronie będzie funkcjonowała platforma e-learningowa moodle, dzięki której w większości będziemy realizowali działania związane z nauczaniem na odległość.

Narzędzie to (platforma moodle) działa również na telefonach komórkowych.

Komunikacja

Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej.

Koordynatorem zadań w każdej klasie jest wychowawca klasy i z nim w pierwszej kolejności powinni kontaktować się uczniowie i rodzice.

Nauczyciele z klas I-III będą kontynuować dotychczasową formę pracy z uczniem (przesyłając materiały dla dzieci) poprzez dziennik elektroniczny, łącza internetowe, portale społecznościowe lub pocztę elektroniczną.

Przekazywanie zadań uczniom

Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez poszczególnych nauczycieli w dni nauki. Nauczyciele będą gotowi do konsultacji na platformie każdego dnia w godzinach dotychczasowej pracy ( plan lekcji).
Poprzez przekazanie zadań rozumieć należy:
– poinformowanie o tematach – zakresie zadań,
– wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów,
– odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości,
– określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej,
– ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny.

Nauczyciele, za pomocą łączy internetowych, monitorować będą realizację zadań i udzielać informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel. Czynności te wykonywane będą w czasie uzgodnionym z poszczególnymi uczniami.

Sposób realizacji zadań

Zadania przekazane do realizacji uczeń może wykonywać w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała dziennie:

dla uczniów klas IV-VIII – 5 h ( w rozbiciu 5 x 45 min ) ,

klas I-III – 3h ( w rozbiciu 3 x 45 min) .

Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania – dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Niech dziecko zadba o ład i porządek w miejscu nauki.

Uczniowie klas VIII mogą korzystać z zasobów CKE, OKE Kraków : www.cke.gov.pl oraz www.oke.krakow.pl,.

Planowanie pracy

Ważne jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym.

Każdy uczeń niech opracuje swój plan dnia, który będzie uwzględniał jego potrzeby i predyspozycje. W tym planie musi uwzględnić czas na naukę, odpoczynek, kontakty z rówieśnikami (telefoniczne, internetowe), rozwój zainteresowań. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych.

Dla najmłodszych dzieci przydatna może być klepsydra lub kuchenny minutnik.

Ważne, aby dziecko uczyło się planowania.

Szanowni Państwo,

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nawiążą kontakt z Państwa dziećmi i ustalą z nimi sposoby komunikacji, zakresy programowe z poszczególnych przedmiotów, sposoby oceniania.

Bardzo proszę o obserwowanie naszej strony www.sp27.lublin.eu. Tam też będą pojawiały się informacje (od pracowników pedagogicznych), które będą mogły być wykorzystywane przez naszych uczniów, ale też przez Państwa całe rodziny (gry, zabawy, polecane książki, artykuły) w zakładce świetlica.

Szanowni Państwo,

dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich zadanie, jakim jest nauczanie na odległość, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające.

Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie dnia pracy.

To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach.

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Wojciech Josicz

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme