WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Dyrektor Szkoły informuje

Organizacja Pracy Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Do 18 kwietnia 2021 r. uczniowie klas tradycyjnych jak również oddziałów Montessori będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III oraz II i III poziomu (uczniowie klasy 3) Montessori, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców ucznia do Dyrektora Szkoły drogą e-mail.
Koordynatorem pracy w każdym oddziale jest wychowawca klasy.
1. Klasy Tradycyjne:
Klasy I-III
Nauczyciele z klas I-III kontynuują dotychczas wypracowaną z uczniami i rodzicami formę pracy na odległość.
Klasy IV-VIII
Nauczyciele klas IV-VIII realizują nauczanie na odległość, korzystając z platformy http://sp27.szkoła-lublin.eu
2. Grupy Montessori:
Poziom II i III
Nauczyciele grup II i III poziomu Montessori kontynuują dotychczasową, wypracowaną z uczniami i rodzicami formę pracy.
Poziom IV
Nauczyciele poziomu IV kontynuują pracę zdalną w dotychczasowej formie.
Praca sekretariatu 
Od dnia 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. wprowadzam zmiany w funkcjonowaniu sekretariatu szkoły polegające na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów, która będzie realizowana zgodnie z podanymi zasadami:
1. Sprawy wymagające osobistego stawienia się w sekretariacie szkoły będą możliwe do załatwienia wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
2. W przypadku przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie osoby są zobowiązane do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk.
3. We wszystkich sprawach należy kontaktować się z pracownikami szkoły wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo: poczta@sp27.lublin.eu, w godz. 730 -1530.
Komunikacja
Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, platformy SP27, poczty elektronicznej Szkoły.
Wsparcie uczniów z zakresu pomocy w odrabianiu lekcji w klasach I-III realizować będą nauczyciele świetlicy szkolnej w formie zdalnej.
Zajęcia ze specjalistami (pomoc psychologiczno- pedagogiczna):
Nauczyciele realizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami, realizują dotychczasową formę pracy z uczniem uzgodnioną z rodzicami i dyrektorem szkoły. Nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog) realizują dotychczasowy ustalony z uczniami i rodzicami plan zajęć.
Szanowni Państwo,
Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zaplanowania dnia.
W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                     Dyrektor szkoły
                                                                                                                     Wojciech Josicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme