WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Historia

WAŻNE DATY

 •  II połowa 1961 r. – rozpoczęto budowę szkoły. Nowatorski projekt wykonali mgr inż. Stanisław Fijałkowski i Jerzy Makowiecki.

 • 3 września  1963 r. – uroczyste otwarcie szkoły, nadanie imienia XX-lecia PRL, wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Placówka jest 659 Szkołą Pomnikiem Tysiąclecia.

 • 19 września 1964 r. – objęcie patronatu nad szkołą przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych.
 • 16 czerwca 1971 r. – mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci (179 uczniów).
 • 25 października 1973 r.– przyznanie szkole nagrody Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
 • 6 maja 1982 r. – udekorowanie sztandaru szkolnego odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
 • Październik 1986 r. – przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół.
 • 19 czerwca 1990 r. – podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały o rezygnacji z imienia XX-lecia PRL.
 • 1991 r.Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UMCS we współpracy z uczelniami i instytucjami z Holandii rozpoczyna realizację programu dotyczącego wdrożenia i upowszechnienia systemu pedagogicznego Marii Montessori w polskich przedszkolach i szkołach.
 • Lipiec 1992 r. – przystąpienie szkoły do polsko – holenderskiego programu Zindywidualizowanego nauczania, którego celem było przeniesienie, wdrożenie i upowszechnienie systemu pedagogiczne Marii Montessori w przedszkolach i szkołach lubelskich.
  W lipcu, dzięki decyzji Pani Dyrektor Danuty Pawlak, nasza szkoła przystępuje do realizacji holendersko-polskiego projektu.
 • 1 września 1992 r. powstają dwie pierwsze grupy montessoriańskie II poziomu nauczania:
  M1 – wychowawca Katarzyna Zentak i M2 – wychowawca Krystyna Augustynowicz.

 • 1993 r. – W dniach 25–26. 11.1993 r. szkoła gości uczestników konferencji Metoda Marii Montessori – historia i współczesność, zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UMCS w Lublinie we współpracy z Hogeschool Gelderland w Arnhem i Międzynarodowym Centrum Edukacji w Nijmegen.
 • 1 września 1994 r.Powstają trzy nowe grupy montessoriańskie II poziomu nauczania:
  M4 – wychowawca Agnieszka Czornak
  M5 – wychowawca Danuta Bednarz
  M6 – wychowawca Małgorzata Brutkowska, od 1998 roku Marzena Butrymowicz.

  Grupy M1 i M2 stają się grupami III poziomu.

 • 1995 r. – Przeprowadzenie zajęć otwartych grupach montessorianskich dla nauczycieli z Białorusi, Litwy, Estonii i Ukrainy.
 • 2 września 1996 r. powstaje trzecia grupa III poziomu nauczania M3 – wychowawca Beata Kwaśniewska.
 • 16 października 1997 r. Przeprowadzenie w grupach M1, M2 zajęć otwartych z historii dla nauczycieli lubelskich szkół i doradcy metodycznego. (Publikacja w Materiałach Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej z cyklu Edukacja humanistyczna wobec wyzwań współczesności w Twórczość czy bezdroża twórczości WODN Lublin 2003 r.)
 • 1 września 1999 r. – przekształcenie placówki na mocy decyzji Rady Miejskiej z ośmioklasowej w sześcioletnią szkołę podstawową.
 • 1 września 1999 r. – powstaje czwarta grupa II poziomu nauczania M7 – wychowawca Marzena Kocowska.
 • 3 września 2001 r. – Powstaje czwarta grupa III poziomu nauczania M8 – wychowawca Maria Bornus, Urszula Rojek, a obecnie Jolanta Dobosz.
 • 2001 r. Udział nauczycieli nauczania montessoriańskiego w pracach związanych z powołaniem w marcu 2001 r. Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Montessori.
 •  15-17 listopada 2002 r. – Udział nauczycieli II i III poziomu nauczania w Kongresie Montessori Europa – Łódź pod hasłem Pedagogika Marii Montessori – przyszłością Europy.

  27.11.2002 r. – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla rodziców uczniów II poziomu na temat Wybrane zagadnienia pedagogiki Marii Montessori.

 • 3 kwietnia 2003 r. – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli lubelskich szkół i doradców metodycznych na temat. Wybrane zagadnienia pedagogiki Marii Montessori.

  31 maja 2003 r. zajęcia otwarte dla członków Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

  12 listopada 2003 r. hospitacja zajęć w grupach II i III poziomu przez uczestników ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia.

 • 5 lutego 2004 r. – konferencja i zajęcia otwarte dla władz oświatowych Lublina – Spotkanie z pedagogiką Marii Montessori.

  6 marca 2004 r. – warsztaty freinetowskie Edukacja przez aktywne uczestnictwo w odpowiednio przygotowanym środowisku wychowawczym w świetle koncepcji C. Freineta i M. Montessori.

  Na Nadzwyczajnym Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Montessori (21-22.05.2004 r. w Łodzi) szkoła uzyskuje dyplom uznania za propagowanie i popularyzowanie w Polsce, w latach 1994–2004 teorii i praktyki pedagogicznej Marii Montessori.

  10 listopada 2004 r. na mocy uchwały Rady Miasta Lublin z dn.14.10.2004 r. nadano szkole imię Marii Montessori.

 • 1 grudnia 2005 r. – zajęcia otwarte dla władz oświatowych miasta Świdnik.

 • 1 września 2006 r. – powstaje piąta grupa II poziomu nauczania M9 – wychowawca Barbara Zając

  9 czerwca 2006 r. – prezentacja szkoły oraz prowadzenie zajęć warsztatowych na II Forum Edukacyjnym Fundacji Rozwoju Dziecka im. J. Komeńskiego.

  Udział nauczycieli w Kongresie Montessori Europa – Wiedeń 2006 Democracy in edukation – Finding a Way with Montessori.

 • 22 września 2007 r. – udział nauczycielek w szkoleniu w Holandii zorganizowanym przez Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Montessori przy współpracy z Hogeschool Gerderland w Nijmegen.
 • 9 listopada 2007 r. – obchody 15 lat pracy metodą Marii Montessori w naszej szkole.

 • 2007 r. – Udział w Seminarium organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi – Edukacja w systemie pedagogicznym Marii Montessori – doświadczenia niemieckie.
 • Czerwiec 2008 r. – Udział nauczycielek w tygodniowym szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Instytucie Montessori w Tegernsee w Bawarii.

  Prezentacja szkoły oraz prowadzenie zajęć warsztatowych na III Forum Edukacyjnym Fundacji Rozwoju Dziecka im. J. Komeńskiego Razem dla Dzieci w Warszawie.

 •  1 września 2009 r. – powstaje piąta grupa III poziomu nauczania M10 – wychowawca Ewa Wróbel, obecnie Beata Ligenza.
  Udział w X Kongresie Montessori Europa Kraków 2009 – Every child is special – Montessori and Inclusion.
  Prowadzenie z uczniami zajęć dodatkowych w ramach projektu edukacyjnego Fascynujący świat.27 maja 2009 r. – Uroczyste oddanie do użytku boisk szkolnych.
 • 10 listopada 2009 r. – Nadanie szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.
 • 27 kwietnia 2010 r. – Odbyła się uroczystość posadzenia DĘBU PAMIĘCI ku czci porucznika Henryka Śledziewskiego w ramach ogólnopolskiej akcji KATYŃ … ocalić od zapomnienia.
 • 2010 r. – Udział w projekcie EFS pod tytułem Badawcze odkrywanie świata – wykorzystanie pomocy Montessori do pracy w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły.
 • 2011 r. –Prowadzenie z uczniami zajęć dodatkowych ramach projektu edukacyjnego EFS Odkryjemy świat z językiem angielskim.

  11–13 lutego 2011 r. – Udział nauczycieli w I Ogólnopolskiej Konferencji Montessori pod tytułem Montessori – świat w dłoni dziecka, zorganizowanej przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.

 • 2012 r. – Praca z uczniami w ramach projektu EFS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin

 •  20–22 kwietnia 2012 r. – udział naszych nauczycieli w II Ogólnopolskiej Konferencji Montessori pt.: Montessori łączy.
 • 26 listopada 2013 r. – uroczyste obchody 50-lecia szkoły.

         TRADYCJE SZKOŁY
W systemie wychowawczym szkoły na przestrzeni wielu lat wypracowano tradycje, obrzędy
i symbolikę, które stanowią czynnik integracji szkoły.
Do stałych poczynań należą:
1. Pasowanie na uczniów szkoły dzieci rozpoczynających naukę w klasach oraz grupach Montessori.
2. Uroczyste pożegnanie uczniów kończących szkołę podstawową.
3. Wręczanie listów pochwalnych rodzicom i dyplomów uznania uczniom.
4. Gromadzenie pamiątkowych tableau absolwentów.
5. Ślubowanie na sztandar szkoły uczniów klas I i VI (wcześniej klas  VIII).
6. Przekazywanie sztandaru szkoły przez uczniów kl. VI uczniom kl. V.
7. Wybór Ucznia Roku.
8. Turnieje: baśniowy (kl. IV), mitologiczny (kl. V).
9. Dzień otwarty szkoły.

DYREKTORZY SZKOŁY

mgr Wojciech Josicz od 2018 r.
p.o. mgr Zofia Litman-Siczek (09.2017-02.2018)
mgr Jolanta Chotkowska (2007-2017)
mgr Zbigniew Fugel (2002-2007)
Jan Błażukiewicz (1995-2002)
mgr Danuta Pawlak (1991-1995)
mgr Sławomir Bujnowski (1963-1991)

ZASTĘPCY
Zastępcami dyrektora szkoły mgr Sławomira Bujnowskiego byli:
Krystyna Pawluczuk, Władysław Mazur, Artur Fornalski, Alina Kasprzak, Emilia Kuczyńska,
Regina Mącik, Wiesław Bielecki, Jan Błażukiewicz, Janina Kaczorowska, Maria Świerczewska, Zbigniew Fugel, Danuta Pawlak
Zastępcami dyrektora szkoły mgr Danuty Pawlak byli:
Zbigniew Fugel, Urszula Rojek
Zastępcami dyrektora szkoły Jana Błażukiewicza byli:
Zbigniew Fugel, Urszula Rojek
Zastępcami dyrektora szkoły mgr Zbigniewa Fugla były:
Urszula Rojek, Regina Tatara, Zofia Litman-Siczek, Krystyna Augustynowicz-Słoboda

Zastępcami pani dyrektor mgr Jolanty Chotkowskiej były:

Zofia Litman-Siczek, Krystyna Augustynowicz-Słoboda, Urszula Branicka-Turek

Zastępcami dyrektora Wojciecha Josicza są:

Krystyna Augustynowicz-Słoboda, Urszula Branicka-Turek, Zofia Litman-Siczek (

do 2020r.), Cezary Guściora (od 2020r.)

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme