Stypendia szkolne

W dniach od 1 do 15 września 2017 r. przyjmowane będą  wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów. Mogą ubiegać się o taką pomoc materialną uczniowie szkół oraz wychowankowie ośrodków aktualnie kształcący się, zamieszkali na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– wielodzietności,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– zdarzenia losowego.
Wnioski można składać do pedagogów szkolnych: Reginy Tatary i Anny Wiater.

Opłata za obiady za wrzesień

Opłata za obiady za wrzesień 2017 r. wynosi 57,00 (19 x 3,00). Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy szkoły do dnia 31 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu na rachunek szkoły). Wpłata po tym terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

W ramach zajęć wychowania fizycznego  klasy V przez cały rok szkolny 2016/2017 uczęszczały na basen. Lekcje odbywały się raz w tygodniu. Oprócz nauki pływania, był również czas na swobodną zabawę i rekreację. Dzieci z przyjemnością przychodziły na zajęcia, niektóre z nich uczyły się pływać, a inne udoskonalały swoje umiejętności pływackie.
Tekst i zdjęcia Anna Lewandowska

Sukces poetycki naszego ucznia

W Szkole Podstawowej nr 44 w Lublinie już po raz dziesiąty odbył się konkurs poetycki Wiersz dla Taty, a wszystko to z okazji zbliżającego się Dnia Ojca. Patronem medialnym był Kurier Lubelski, a fundatorem nagród Stowarzyszenie Nasze Orlęta. Szkołę godnie reprezentował Aleksander Krzeszowski z grupy M3 otrzymując wyróżnienie za wiersz poświęcony swojemu Tacie, Panu Pawłowi Krzeszowskiemu.
Ucznia przygotowała do konkursu Pani Alina Pydyś.
Tekst i zdjęcie Alina Pydyś.

Wycieczka grupy M1

20 czerwca 2017 roku odbyła się wycieczka grupy M1 do Krężnicy Jarej. Podczas pełnej wrażeń leśnej przygody uczniowie pracowali z mapą, określali kierunki geograficzne.Ich zadaniem było przejście w grupach przez las według mapy. Równie dobrze poradzili sobie najstarsi, jaki i najmłodsi. Nie zabrakło też radości i śmiechu podczas zabaw integracyjnych. Dużo emocji dostarczyło strzelanie do celu z łuku i przejście po zawieszonej nad ziemią linie. Mimo dużego upału udało się wytrwać przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek.
Tekst i zdjęcie Katarzyna Zentak

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2015 Frontier Theme