Kategoria: Główna

Sprzątanie świata

Jak co roku w trzeci weekend września odbywa się Sprzątanie świata. To nie tylko szczytny ideał omawiany przy okazji spotkań tematycznych. To przede wszystkim ważny dla każdego człowieka aspekt codziennego życia. Coraz częściej słyszymy o zagrożeniach wynikających z zaśmiecania naszej planety. O randze tego wydarzenia może świadczyć również fakt, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 wpisało: „ Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” . Idąc tym kierunkiem uczniowie kl. 7fM chętnie i świadomie zaangażowali się w Sprzątanie świata. Ich celem było uprzątnięcie śmieci znajdujących się na terenie szkoły. Akcja się udała, a młodzież wzbogaciła się o kolejne ważne doświadczenia.
Tekst i zdjęcia Natalia Kraszkiewicz

Zaproszenie na zawody

W dniu 22.09.2021r. o godzinie 1510 na boisku szkolnym przy ulicy Kresowej, odbędzie się turniej piłki nożnej o Puchar Dzielnicy Tatary. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie klas VII (dziewczęta i chłopcy). Do udziału w turnieju zapraszają:
Rada Dzielnicy Tatary,
Stowarzyszenie OAKP.
Nauczyciele wychowania fizycznego SP27 w Lublinie.
Pozostałych uczniów naszej społeczności, zapraszamy do kulturalnego kibicowania.
W przypadku niesprzyjającej aury, zawody zostaną rozegrane w innym terminie.
Tekst i zdjęcie Przemysław Makowski

Gra terenowa

W ramach zajęć w świetlicy szkolnej Pan Kamil Grudzień wraz z Paniami Martą Markiewicz i Agnieszką
Wojtysiak zorganizowali dla uczniów grę terenową- podchody. Zadaniem uczniów było odnalezienie skrzyni ze słodkimi skarbami. Drogę do celu wskazywały specjalne oznaczenia, przy których były fragmenty mapy oraz zadania do wykonania. Obowiązkowe było zaliczenie poszczególnych zadań, aby dostać kolejne wskazówki. Podczas gry uczniowie musieli wykazać się zdolnościami plastycznymi, matematycznymi, muzycznymi, sprawnością fizyczną, wyobraźnią czy umiejętnością logicznego myślenia. Niezbędna również była zgrana praca w grupie.
Po dwóch godzinach poszukiwań tajemnicza skrzynia została odnaleziona!

Zaproszenie dla uczniów klas ósmych

Informacja miejskiego koordynatora do spraw doradztwa zawodowego

W ramach udział szkół zawodowych Miasta Lublin w przygotowaniu wydarzeń w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie, organizuje różne warsztaty i pokazy.
zobacz: https://zawodowcy.lublin.eu/event

Mają one przybliżyć ich uczestnikom efekty kształcenia (wiedza, umiejętności) towarzyszące kształceniu w wybranych zawodach szkolnictwa branżowego (Technik Mechatronik, Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technik Informatyk, Technik Spawalnictwa, Technik Mechanik) oraz pokazać innowacyjność i potencjał zawodów, które posiada LCKZiU w swojej ofercie edukacyjnej (http://lckziu.pl/).
Warsztaty i pokazy odbywają się w pracowniach zawodowych, rozwijają wiedzę i umiejętności uczestników. Adresatami warsztatów są uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i pokazach mogą dokonać rezerwacji na stronie Festiwalowej.
(więcej…)

Narodowe Czytanie

4.września 2021 r. odbyła się jubileuszowa, bo już 10.edycja Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku wybrano lekturę Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”. Klasa 7fM włączyła się w te obchody dzień wcześniej. Utwór Zapolskiej jest omawiany dopiero w szkole średniej, jednak rozmowa o moralności, właściwych postawach i odpowiednim zachowaniu jest zawsze aktualna, niezależnie od wieku. Uczniowie kl. 7fM przeczytali fragment tekstu, w którym główna bohaterka przedstawia swoje zasady moralne. Zwrócili uwagę na obłudę i zakłamanie Pani Dulskiej. Następnie uczniowie podali znaczenie słowa moralność, odnaleźli związki frazeologiczne oraz dopisali synonimy i antonimy.
Tekst i zdjęcia Natalia Kraszkiewicz

Stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół od 7 roku ŻYCIA.
Wnioskodawca: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium. Termin składania
wniosków: do 15 września danego roku szkolnego, zaś w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15
października danego roku szkolnego.
Kryteria przyznania świadczenia: zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin, bycie uczniem/słuchaczem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.
Okres przyznania świadczenia: nie krócej niż na miesiąc i nie dłużej niż na 10 miesięcy.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2020.1327 ze zm.) oraz uchwała nr 1122/XLII/
2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady
Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2014
roku poz. 2572)
Tryb przyznania świadczenia: Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Lublin w
trybie decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia wniosku: w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin – szkoła, do której uczęszcza uczeń.
NIE SĄ POTRZEBNE INNE ZAŚWIADCZENIA
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce zamieszczonej po prawej stronie „Karta informacyjna: bip.lublin.eu”

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme