Psycholog

Psycholog mgr Alicja Nagrodzka

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

Psycholog szkolny informuje, że istnieje możliwość kontaktu w sprawie dziecka celem ustalenia zakresu i możliwości świadczonej pomocy w nietypowej dla wszystkich sytuacji.
Chęć skorzystania z pomocy zainteresowani rodzice zgłaszają za pośrednictwem wychowawców klas, dziennik elektroniczny lub na adres mailowy: psycholog@sp27.lublin.eu

W przypadku rodziców uczniów, z którymi zostały podpisane kontrakty wzajemnej współpracy, również na udostępniony Państwu numer telefonu. Pomoc psychologiczna jest świadczona w godzinach pracy psychologa szkolnego. Informacja dostępna poniżej.

Godziny pracy zdalnej

PONIEDZIAŁEK
930– 1430
WTOREK
     800 – 1130
ŚRODA 
   800 – 1030
CZWARTEK
    1100 – 1530
PIĄTEK
      830 -1300

W budynku przy ul.Maszynowej 2 psycholog przyjmuje w pokoju 205.

Konsultacje dla rodziców i wychowawców po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Celem pracy psychologa szkolnego są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci. Psycholog  współpracuje z pedagogiem i logopedą szkolnym, wychowawcami, nauczycielami szkoły, rodzicami, dyrekcją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Zakres obowiązków psychologa:

 1. Planowa obserwacja psychologiczna dziecka (zwrócenie uwagi na różne aspekty jego funkcjonowania, między innymi wyrażanie emocji, rodzaj motywacji do podejmowania działań, relacje z innymi).
 2. Psychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania ucznia prowadzona w oparciu o:
 • kontakt indywidualny, terapeutyczny z dzieckiem,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 • obserwacja dziecka w grupie szkolnej.
 1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z uczniami (zajęcia w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego).
 3. Prowadzenie spotkań dla rodziców o charakterze  psychoedukacyjnym.
 4. Niwelowanie zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych uczniów poprzez:
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • wzbudzanie motywacji do pokonywania trudności,
 • stwarzanie sytuacji do wyrażania emocji, ich odreagowania i radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w różnych sytuacjach.
 1. Stymulowanie funkcji poznawczych, wspomaganie ucznia w rozwoju:
 • z zakłóceniami, zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • z ryzykiem dysleksji,
 • z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią.

W pracy indywidualnej z uczniem wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce i specjalistyczne programy multimedialne.

Zgodnie z obowiązującą procedurą organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole pomoc psychologiczna uczniom udzielana jest we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka). Zakres w/w pomocy określana jest indywidualnie, zaś zgodę na jej świadczenie rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają na piśmie.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme