REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublina

Zarządzenie ws. harmonogramu rekrutacji

Uchwała w spr. ustalenia kryteriów

Zarządzenie ws. wzoru wniosku

Logopeda

Logopeda mgr Ewa Pieniężna

ul. Kresowa 7, pokój nr 16

 

 

Szanowni Rodzice,

Zakończone zostały przesiewowe badania logopedyczne uczniów rozpoczynających naukę w szkole. Konsultacje dla rodziców prowadzone będą na terenie szkoły lub telefoniczne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zainteresowanych rodziców proszę przesłanie maila na adres e.pieniezna@sp27.lublin.eu  lub poprzez dziennik w terminie do 29.10.2022r.
W mailu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz numer telefonu do rodzica.

            Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc opieką logopedy w b.r. szkolnym zostaną objęte dzieci ze wskazaniami do terapii z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

                                                                                                        Logopeda Ewa Pieniężna

 Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK
8.45 – 11.30
WTOREK
9.40 – 10.25
ŚRODA
9.40 – 10.25
11.30 – 13.30
CZWARTEK
9.40 – 10.25
PIĄTEK 9.30 – 10. 30

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mail).

Tel. służbowy: 81 746 19 77, e-mail: e.pieniezna@sp27.lublin.eu

Zadania logopedy:
1.diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2.prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3.podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4.wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme