Logopeda

Logopeda mgr Ewa Pieniężna

ul. Kresowa 7, pokój nr 16

 Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK
800-1245
WTOREK
800-1330
ŚRODA
745-1130
CZWARTEK
800-1030
PIĄTEK 800-1130

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mail).

Tel. służbowy: 81 746 19 77, e-mail: e.pieniezna@sp27.lublin.eu

Zadania logopedy:
1.diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2.prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3.podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4.wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme